КОМБИНИРАН КУРС ЗА МАЛКИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

Обучение подходящо за всеки желаещ да придобие всички  правоспособности за управление на малки плавателни съдове
по р. Дунав, море и вътрешни водни пътища на Европа

ОПИСАНИЕ:

При нас можете да се възползвате от комбинирано обучение по индивидуална програма и след успешното му завършване Вие ще придобиете следните свидетелства за правоспособност:

ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ ПО Р. ДУНАВ

ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40БТ ПО МОРЕ

ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ ЗА СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПА

След това обучение Вие ще можете да управлявате малки плавателни съдове или да работите като моряк в цяла Европа и международно по море.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

За да се запишете в курса е необходимо:

 • навършени 18 години
 • здравословна годност
 • завършено основно образование

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ: 700лв.

Таксата се заплаща в рамките на обучението и включва:

 • учебни помагала
 • изпитни тестове в т.ч. достъп до електронна система за решаване на тестове
 • обучението от квалифицирани лектори
 • такси за явяване на изпити пред ИА „Морска администрация”

В цената на курса не са включени:

 • такса за повторно явяване на изпит пред ИА „Морска администрация” - 15лв.
 • такса за издаване на Медицинско свидетелство от оправомощено здравно заведение ТУК
 • такса за издаване на Свидетелство за правоспособност от ИА "Морска администрация"

Тарифи на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
за издаване на свидетелства (за всяко свидетелство)

за 30 дни 10лв.
за 7 дни 15лв.
за 8 часа 20лв.

ОБУЧЕНИЕ:

Обучението се провежда в два етапа:

I Етап:   Обучение за придобиване на правоспособност „Водач на малък кораб” - 60 учебни часа.
               Успешно полагане на изпит пред ИА "Морска администрация".
               Издаване на свидетелство за правоспособност "Водач на малък кораб".
               При реда и условията посочени ТУК.

II Етап:  Обучение за придобиване на правоспособност "Водач на кораб до 40БТ по море" - 30 учебни часа.
               Изучаване на Международни правила за предпазване от сблъскване на море.

               Подготовка за явяване на изпит за придобиване на правоспособност "Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешни водни пътища на Европа" - 10 учебни часа.
               Успешно полагане на изпити пред ИА "Морска администрация". При желание от Ваша страна може да положите и двата изпита в един ден.


Изпитите се провеждат в оборудвана с компютри изпитна зала на ИА "Морска администрация" чрез компютърна генерация на тест:

За "Водач на кораб до 40БТ по море" - включва 30 въпроса върху Международните правила за предпазване от сблъскване на море и Комбинирана система от морски плаващи знаци "IALA". Времето за решаване на теста е 30 минути. Изпита се счита за успешно положен при дадени минимум 85% верни отговори (допустими грешни отговори-5).

За "Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешни водни пътища на Европа" - включва 60 въпроса от темите:

 • 30 въпроса - Основни положения за плаване по Дунав (Правила за плаване по р. Дунав)
 • 30 въпроса - Функция "Теоретичен изпит" от изпитната програма (включва следните модули: Основи на речното корабоводене; Маневриране и управление на кораб; Нормативна база регламентираща плаването по вътрешните водни пътища на Европа; Устройство на кораба корабни силови уредби, системи и механизми; Поведение при извънредни обстоятелства)
  Времето за решаване на теста е 60 минути.
  Изпита се счита за успешно положен при дадени минимум 85% верни отговори (допустими грешни отговори-9).

След успешното полагане на изпитите пред ИА „Морска администрация” Вие можете да пристъпите към издаване на свидетелства за придобита правоспособност "Водач на кораб до 40БТ по море" и "Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешни водни пътища на Европа".

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Лична карта (представя се по време на изпитите пред ИА „Морска администрация”)
 • Заявления за явяване на изпити (попълват се на място в офиса на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД при записване и се подават от нас в ИА "Морска администрация")
 • Диплома за завършено образование - копие (предоставя се на "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД)
 • Платени такси за явяване на изпити пред ИА „Морска администрация” (те са част от вашата такса за обучение и се внася от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД по сметка на ИА „Морска администрация” преди изпитните дати)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО:

 • Заявления за издаване на свидетелство (подготвя се от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД и веднага след успешно положен изпит, ние Ви съдействаме за подаването им в ИА "Морска адмнистрация")
 • Свидетелство за медицинска годност (Издава се от оправомощено здравно заведение. "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД има практиката да съдейства напълно на своите курсисти за издаването на медицинско свидетелство в ТДКЦ - Русе)
 • Диплома за завършено образование - копие
 • Актуална снимка паспортен формат - 2 бр.
 • Платена такса за издаване на свидетелство (съгл. Тарифа №5 на Изпълнителна агенция „Морска администрация”)

ПРИ ЗАПИСВАНЕ В ТОВА ОБУЧЕНИЕ ПОЛУЧАВАТЕ ПЪЛНО СЪДЕЙСТВИЕ НА ВСЕКИ ЕТАП.
ОБРАБОТВАНЕТО НА ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ Е НАШ АНГАЖИМЕНТ.
ИЗЦЯЛО ОРГАНИЗИРАМЕ ЯВЯВАНЕТО НА ИЗПИТИ, ИЗДАВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА И ИЗДАВАНЕТО НА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ.
ЗА ТЕЗИ НАШИ УСЛУГИ НЕ ДЪЛЖИТЕ НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ!