ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В сила от 25.05.2018г.

Настоящата политика се издава на основание Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/EО за защита на данните. Целта на Регламент (ЕС) 2016/679 е да защитава „правата и свободите“ на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработва с тяхно съгласие.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Основен приоритет за „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД е защитата и неприкосновеността на личния живот и сигурността на личната информация на субектите, чийто данни се събират. Ние сме отговорни за решенията, които вземаме относно съхранението и употребата на лична информация.

При осъществяването на основната си дейност, по обучение в курсове на кандидати за придобиване на правоспособности и извършване на консултантски услуги, „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД събира и използва лични данни преди, по време и след приключване извършването на услугата. Всички дейности описани в настоящата политика са в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Важно е да прочетете внимателно настоящата политика, за да разберете как и защо използваме лична информация.

В случай, че имате въпроси Ви препоръчваме да се свържете с нас.

В случай, че не сте съгласни с някой от условията, съдържащи се в нашата
Политика за защита на личните данни, не Ви препоръчваме да използвате нашите уеб сайтове и да ни предоставяте Вашите лични данни и информация.

II. ПРЕДСТАВЯНЕ

„МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201398915, със седалище и адрес на управление: България, област Русе, община Русе, гр. Русе 7000, ул. „Момчил войвода“ № 9, тел.: 0878 867 114, e-mail: mor_centre@abv.bg, www.morcentre.com.

„МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД е с основен предмет на дейност организиране на курсове за придобиване на професионални речни и морски правоспособности; ремонт, оборудване, преоборудване на плавателни съдове в т.ч. кораборемонт; покупко-продажба на яхти, кораби и оборудване за тях; консултантски услуги във връзка с повишаване на речни и морски квалификации, покупко-продажба, регистрация и пререгистрация на плавателни съдове.

До влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679, „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД е легитимен администратор на лични данни по смисъла на чл.3, ал.1 от Закона за защита на личните данни и е вписано в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен номер 388031. По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД е администратор на лични данни и за целите на настоящия документ ще бъде наричан за краткост АДМИНИСТРАТОРЪТ.

Контактна информация:

Наименование:                    „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР-РУСЕ“ЕООД

Адрес на управление:        гр. Русе, ул. Момчил войвода 9

Адрес офис:                          гр. Русе, ул. Бистрица 4

Телефон:                                0878 867 114

Интернет адреси:                http://www.morcentre.com/

                                                 http://www.captain-test-bg.com/

e-mail:                                     mor_centre@abv.bg

 

Надзорен орган:

Наименование:                   Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес:                                    София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

Телефон:                               02/91 53 518

Интернет адрес:                  www.cpdp.bg

e-mail:                                     kzld@cpdp.bg

 

Длъжностно лице по защита на личните данни:

Поради спецификата на дейността в „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД, за длъжностно лице по защита на личните данни АДМИНИСТРАТОРЪТ определя управителя на дружеството, като същото лице е пряко обработващ лични данни, с възлагане на следните задължения:

 • разработва и внедрява изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 както се изисква от настоящата политика;
 • отговаря за управлението на сигурността и риска по отношение на съответствието с политиката;
 • представлява АДМИНИСТРАТОРЪТ по всички въпроси, свързани с обработването на данни.

 

За връзка с длъжностното лице:

Длъжностно лице:   Мирослава Рибарова

Адрес:                          гр. Русе, ул. Момчил войвода 9

Телефон:                     0878 867 114

Интернет адрес:        http://www.morcentre.com/

e-mail:                           mor_centre@abv.bg

III. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА

АДМИНИСТРАТОРЪТ се придържа изключително към законовата рамка (Регламент (ЕС) 2016/679, ЗЗЛД, Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, Наредба № 1 на КЗЛД от 30.01.2013г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни), която има отношение към защитата на личните данни.

Настоящата политика регулира:

 1. Механизмите за водене, поддържане и защита на регистрите, съхраняващи лични данни в „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД с цел гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот, чрез осигуряване на защита на данните за субектите;
 2. Видовете регистри, които се водят от АДМИНИСТРАТОРА и тяхното общо и технологично описание;
 3. Определя вида на личните данни, целите и средствата за обработването им в „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД;
 4. Необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни, съдържащи се в регистрите от неправомерно обработване (случайно или незаконно разрушаване, случайна загуба или промяна, незаконно разкриване или достъп, нерегламентирано изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни);
 5. Правата и задълженията на Длъжностното лице по обработката и защитата на личните данни, което има достъп до лични данни, неговата отговорност при неизпълнение на тези задължения;
 6. Предоставяне на лични данни на трети лица – основание, цел, категории лични данни;
 7. Срокове за съхранение на личните данни и реда за тяхното унищожаване след изтичането на сроковете;
 8. Процедури за докладване, управляване и реагиране при инциденти;
 9. Процедури за уведомяване на КЗЛД за настъпили инциденти;
 10. Правата на субектите на данни и процедурата за отговаряне на запитвания и уведомяване на субектите на данните;
 11. Организацията и реда за упражняване на контрол при обработването на лични данни.