ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ ПО Р. ДУНАВ

МОРЯК ПО Р. ДУНАВ И ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПА

Курсът "Водач на малък кораб" е подходящ за всеки желаещ да работи, като моряк или да управлява самостоятелно плавателен съд до 20метра в българския участък на р. Дунав и вътрешните водоеми на България

ОПИСАНИЕ:

Курсът е предназначен за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност “Водач на малък кораб по р. Дунав” и е подходящ за Вас в случай, че желаете:

 • да работите, като моряк
 • да управлявате плавателни съдове до 20м. до 12 човека на борда с цел спортен или стопански риболов
 • да управлявате Вашата лодка, яхта или джет за развлечение

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

За да се запишете в курса е необходимо:

 • навършени 18 години
 • здравословна годност

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ: 400лв.

Таксата се заплаща в рамките на курса и включва:

 • учебни помагала
 • изпитни тестове в т.ч. достъп до електронна система за решаване на тестове
 • обучението от квалифицирани лектори
 • такса за явяване на първи изпит пред ИА „Морска администрация”

В цената на курса не са включени:

 • такса за повторно явяване на изпит пред ИА „Морска администрация” - 15лв.
 • такса за издаване на Медицинско свидетелство от оправомощено здравно заведение ТУК
 • такса за издаване на Свидетелство за правоспособност от ИА "Морска администрация"

Тарифи на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
за издаване на свидетелство "Водач на малък кораб"

за 30 дни 10лв.
за 7 дни 15лв.
за 8 часа 20лв.

ОБУЧЕНИЕ:

Курсът „Водач на малък кораб” е с продължителност 60 учебни часа и се провежда по одобрена програма от ИА „Морска Администрация”. Обучението се провежда в групи или индивидуално в удобно за Вас време. Учебните ни зали са оборудвани с множество нагледни материали, аудио-визуална техника и компютри за обучение и решаване на изпитни тестове. Нашите лектори са високо квалифицирани с дългогодишен опит, плавателен стаж и индивидуален подход към всеки обучаем.

Всеки обучаем получава собствени учебни помагала, изготвени в съответствие с програмата за обучение и издадени специално за нуждите на курса „Водач на малък кораб ”.

Всеки курсист има постоянен достъп до платформата ни за решаване на тестове - тя е достъпна до успешното полагане на изпит пред ИА "Морска администрация". Всеки наш курсист получава и изпитни тестове за индивидуална подготовка.

На завършилите курса се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършен подготвителен курс от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД, с което се кандидатства за явяване на изпит за придобиване на правоспособност “Водач на малък кораб” пред ИА „Морска администрация”.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • Лична карта - копие
 • Диплома за завършено образование - копие (изисква се в случай, че ще работите като моряк)
 • Декларация за доброволно и информирано съгласие за обработване на личните данни (попълва се на място в офиса на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД при записване)
 • Заявление за включване в подготвителен курс за придобиване на правоспособност (попълва се на място в офиса на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД при записване)
 • Заявление за явяване на изпит (попълва се на място в офиса на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД при записване)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ:

 • Лична карта (представя се в деня на изпита пред изпитната комисия на ИА „Морска администрация”)
 • Заявление за явяване на изпит (попълва се на място в офиса на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД при записване и се подава от нас в ИА "Морска администрация")
 • Удостоверение за завършен подготвителен курс (издава се от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД и се подава от нас в ИА "Морска администрация")
 • Платена такса за явяване на изпит пред ИА „Морска администрация” (тя е част от вашата такса за обучение и се внася от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД по сметка на ИА „Морска администрация” преди изпита)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗПИТА:

Изпитът се провежда в оборудвана с компютри изпитна зала на ИА "Морска администрация" чрез генерация на тест включващ

60 въпроса от темите:

 • 30 въпроса - Основни положения за плаване по Дунав (Правила за плаване по р. Дунав)
 • 30 въпроса - Функция "Теоретичен изпит" от изпитната програма (включва следните модули: Основи на речното корабоводене; Маневриране и управление на кораб; Нормативна база регламентираща плаването по вътрешните водни пътища на Европа; Устройство на кораба корабни силови уредби, системи и механизми; Поведение при извънредни обстоятелства)

Времето за решаване на теста е 60 минути.

Изпита се счита за успешно положен при дадени минимум 85% верни отговори (допустими грешни отговори - 9).

След успешното полагане на изпит пред ИА „Морска администрация” Вие можете да пристъпите към издаване на Свидетелство за правоспособност „Водач на малък кораб”.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО:

 • Заявление за издаване на свидетелство / Заявление за издаване на Служебна книжка (подготвя се от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД и веднага след успешно положен изпит, ние Ви съдействаме за подаването му в ИА "Морска адмнистрация")
 • Свидетелство за медицинска годност (Издава се от оправомощено здравно заведение. "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД има практиката да съдейства напълно на своите курсисти за издаването на медицинско свидетелство в ТДКЦ - Русе)
 • Диплома за завършено образование - копие (изисква се в случай, че желаете издаване на Служебна книжка за моряк)
 • Актуална снимка паспортен формат - 1бр. (за моряк - 3бр.)
 • Платена такса за издаване на свидетелство / служебна книжка (съгл. Тарифа №5 на Изпълнителна агенция „Морска администрация”)

ПРИ ЗАПИСВАНЕ В КУРС "ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ" ПОЛУЧАВАТЕ ПЪЛНО СЪДЕЙСТВИЕ НА ВСЕКИ ЕТАП.
ОБРАБОТВАНЕТО НА ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ Е НАШ АНГАЖИМЕНТ.
ИЗЦЯЛО ОРГАНИЗИРАМЕ ЯВЯВАНЕТО НА ИЗПИТ, ИЗДАВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО И ИЗДАВАНЕТО НА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ / СЛУЖЕБНАТА КНИЖКА ЗА МОРЯК.
ЗА ТЕЗИ НАШИ УСЛУГИ НЕ ДЪЛЖИТЕ НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ!