ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Кои сме ние?

„МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201398915, със седалище и адрес на управление: България, област Русе, община Русе, гр. Русе 7000, ул. „Момчил войвода“ № 9, тел.: 0878 867 114, e-mail: mor_centre@abv.bg, www.morcentre.com.

„МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД е с основен предмет на дейност организиране на курсове за придобиване на професионални речни и морски правоспособности; ремонт, оборудване, преоборудване на плавателни съдове в т.ч. кораборемонт; покупко-продажба на яхти, кораби и оборудване за тях; консултантски услуги във връзка с повишаване на речни и морски квалификации, покупко-продажба, регистрация и пререгистрация на плавателни съдове.

Основен приоритет за „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД е защитата и неприкосновеността на личния живот и сигурността на личната информация на субектите, чийто данни се събират. Ние сме отговорни за решенията, които вземаме относно съхранението и употребата на лична информация.

При осъществяването на основната си дейност, по обучение в курсове на кандидати за придобиване на правоспособности и извършване на консултантски услуги, „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД събира и използва лични данни преди, по време и след приключване извършването на услугата. Всички дейности описани в настоящата Декларация за поверителност са в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Важно е да прочетете внимателно настоящата Декларация за поверителност, за да разберете как и защо използваме лична информация.

Данни за контакт с „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ“ ЕООД:

В случай, че имате въпроси Ви препоръчваме да се свържете с нас.

Контактна информация:

Наименование:                „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР-РУСЕ“ЕООД

Адрес на управление:    гр. Русе, ул. Момчил войвода 9

Адрес офис:                      гр. Русе, ул. Бистрица 4

Телефон:                            0878 867 114

Интернет адреси:            http://www.morcentre.com/

                                             http://www.captain-test-bg.com/

e-mail:                                 mor_centre@abv.bg

За връзка с длъжностното лице:

Длъжностно лице:         Мирослава Рибарова

Адрес:                                гр. Русе, ул. Момчил войвода 9

Телефон:                           0878 867 114

Интернет адрес:              http://www.morcentre.com/

e-mail:                                 mor_centre@abv.bg